Managementul performantei in administratie publica, 21-23 septembrie, Sinaia

0

Curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

LECTORI:

  • Aida CATANA – Senior Consultant – Proiecte Europene, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, specialist in management de proiect, elaborarea cererilor de finantare in vederea obtinerii fondurilor europene, realizarea de documente in domeniul planificarii strategice in context european, autoare a mai multor lucrari de specialitate editate de Editura Contaplus, dintre care mentionam „Finanatari europene pentru proiecte ce presupun activitati de cercetare, dezvoltare si inovare: instrumente utile de lucru” si, totdodata, coordonatoarea colectiei „Ghidul Finantarilor Europene de la idee la proiect” – interventie privind politicile si finantarile europene.
  • Cezarina FALAN – Expert jurist, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene si formator autorizat CNFPA, coautoare a mai multor lucrari de specialitate ce vizeaza domeniul achizitiilor publice, dintre care mentionam: „Elaborarea proiectelor cu finantare din fondurile structurale pentru IMM-uri 2007-2013”, „Fonduri structurale pentru administratia publica, elaborarea si implementarea proiectelor in perioada de programare 2007-2013” si „Ghidul Finantarilor Europene de la idee la proiect” – interventie privind problematica achizitiilor publice in contextul proiectelor cofinantate din fonduri europene.
  • Violeta STEFANESCU – Expert jurist, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene si formator autorizat CNFPA, cu vasta experienta in traducerea si revizia juridica a acquis-ului comunitar, couatoare a mai multor lucrari de specialitate in domeniul fondurilor europene, dintre care mentionam „Repere jurisprudentiale ale Uniunii Europene relevante pentru accesarea si utilizarea fondurilor europene” si „Ghidul Finantarilor Europene de la idee la proiect” – interventie privind problematica ajutoarelor de stat, precum si a litigiilor europene si romanesti generate de neregulile si fraudele comise in contextul accesarii si utilizarii fondurilor europene.

TEMATICA:

I. Administratia publica – premise pentru eficienta guvernarii la nivel local
I.1. Autonomia locala, descentralizarea si deconcentrarea administrativa
Abordari europene ale acestor principii; Aplicabilitatea la nivel national a acestor principii.
I.2. Autoritati si institutii ale administratiei publice centrale si locale
Rolul Guvernului si al ministerelor in cadrul administratiei publice centrale de specialitate; Institutia prefectului; Tipuri de autoritati ale administratiei publice locale (cu rol deliberativ si executiv); Alte institutii deconcentrate relevante (directiile finantelor publice judetene, etc.).
I.3. Sistemul administrativ-teritorial romanesc
Unitatile administrativ-teritoriale consacrate la nivel national; Delimitari conceptuale privind colectivitatile locale; Tipurile de competente si capacitatea administrativa a autoritatilor locale/ UAT-urilor.
I.4. Capacitatea financiara a unitatilor administrativ-teritoriale
Resursele financiare ale UAT-urilor (venituri proprii, sume defalcate de la bugetul de stat, etc); Procesul de echilibrare a bugetelor locale.
I.5. Relatii interinstitutionale
Atributiile de reprezentare ale Primarului si ale Presedintelui Consiliului judetean; Relatiile dintre prefect si celelalte autoritati ale administratiei publice locale.
I.6. Responsabilitati – performante si limite
Responsabilitatile autoritatilor administratiei publice in furnizarea serviciilor comunitare de utilitati publice (alimentare cu apa, salubrizare, iluminat public, etc); Indicatori de performanta in domeniul  serviciilor comunitare de utilitati publice (raportul cost/calitate, eficienta in furnizarea acestora); Strategia de dezvoltare locala – instrument de masurare a performantelor.

II. Management public – dezvoltare si finantari europene
II.1. Management public si dezvoltarea comunitatii
Organizatii; Specificul sectorului public; Rolul managementului; Evolutia managementului public; Definitii; Principii; Functii; Abordari; Managementul prin obiective; Adoptarea deciziilor; Abordarile deciziilor; Rolul resurselor umane; Management si leadership; Planificarea strategica; Analiza PEST; Analiza SWOT; Obiective strategice si  obiective operationale – definitii si formulare; Strategie; Planul de Actiuni; Alocarea resurselor; Evaluare.
II.2. Dezvoltarea durabila in Uniunea Europeana
Obiective-cheie ale dezvoltarii durabile la nivel european; Viziunea europeana 2050; Obiectivele 2020; Dezvoltare durabila vs. Dezvoltare economica; Dezvoltare durabila vs. Dezvoltare sociala; Dezvoltare durabila vs. Dezvoltare ecologica.
II.3. Promovarea egalitatii de sanse
Principalele directii ale egalitatii de sanse la nivel european – egalitatea de gen, egalitatea de tratament fata de persoanele cu dizabilitati, egalitatea de tratament fata de persoanele de etnie roma; Discriminarea; Discriminarea directa; Discriminarea indirecta; Discriminarea multipla; Declaratia Universala a Drepturilor Omului, 1948; Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
II.4. Politici si finantari publice europene
Politici si programe europene, tipuri de fonduri disponibile; Bugetul alocat politicii de dezvoltare regionala si coeziune; Programe in sistem de management centralizat; Programe in sistem de management descentralizat la nivel european; Surse de informare si baze de date; Fondul European pentru Dezvoltare Regionala; Fondul Social European; Fondul de Coeziune; Regulamentele in baza carora functioneaza fondurile structurale si de coeziune; Rolul parteneriatelor; Identificarea partenerilor – exemple de baze de date; Planul National de Dezvoltare al Romaniei 2007-2013; Cadrul National Strategic de Referinta 2007-2013; Programele Operationale Sectoriale; Programele de Cooperare Teritoriala; Strategia UE 2020; Initiativele emblematice: „O agenda digitala pentru Europa”; „Tineretul in miscare”; „O Uniune a inovarii”; „O politica industriala adaptata erei globalizarii”; „O agenda pentru noi competente si locuri de munca: o contributie europeana la ocuparea integrala a fortei de munca”; „Platforma europeana de combatere a saraciei si a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea sociala si teritoriala”; „O Europa eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor”; Propuneri de modificare a regulamentelor in baza carora functioneaza fondurile structurale.
II.5. Proiecte – managementul proiectelor
Etapele Project Cycle Management (planificare, identificare, formulare, implementare, audit si evaluare); Tipuri de cereri de finantare; Elemente de completare a cererii de finantare; Eligibilitate si selectie.

III. Achizitii publice
III.1. Aspecte generale privind achizitiile publice
Actori institutionali relevanti, definitii legislative relevante; Planul Anual de Achizitii (PAP); Pragurile valorice aplicabile contractelor de achizitie publica: praguri valorice europene stabilite prin Regulamentul nr. 1251/2011; Praguri valorice nationale stabilite pentru cererea de oferte si atribuirea directa.
III.2. Estimarea valorii contractelor de achizitie publica
Reguli aplicabile contractelor de furnizare, de servicii si, respectiv, de lucrari.
III.3. Tipuri de proceduri de atribuire. Cazuri de aplicare
Licitatia deschisa si restransa; Dialogul competitiv; Negocierea; Concursul de solutii; Cererea de oferte.
III.4. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire
Stabilirea specificatiilor tehnice; Stabilirea criteriilor de calificare/selectie; Alegerea criteriului de atribuire.
III.5. Derularea procedurii de atribuire
Transmiterea spre verificare ex-ante a conformitatii documentatiei de atribuire; Publicarea in SEAP a anuntului/invitatiei de participare si a documentatiei de atribuire; Comisia de evaluare (declaratia de interese); Transmiterea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici; Depunerea ofertelor; Deschiderea ofertelor; Evaluarea ofertelor; Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire; Incheierea contractului de achizitie publica; Publicarea anuntului de atribuire; Definitivarea dosarului achizitiei publice.
III.6. Competenta si caile de atac exercitate in cadrul procedurilor de atribuire
Procedura administrativ-juridisctionala; CNSC; Competenta materiala a instantelor de judecata.
III.7. Achizitiile publice ecologice
Importanta achizitiilor publice ecologice; Costul real al unui produs – ciclul de viata al produsului; Orientari si reglementari europene privind achizitiile publice ecologice – Europa 2020; Dispozitii legislative romanesti in materia achizitiilor publice ecologice; Exemple europene si romanesti de buna-practica.
III.8. Importanta achizitiilor publice in contextul accesarii fondurilor europene
Nereguli si fraude in contextul accesarii, utilizarii si absorbtiei fondurilor europene; Corectiile financiare aplicate pentru nerespectarea normelor in materia achizitiilor publice in cadrul contractelor (co)finantate din fonduri europene, conform legislatiei europene si romanesti in vigoare: a se vedea OUG 66/2011 si HG 875/2011; Exercitii si spete.

IV. Ajutorul de stat

Cadrul legislativ european si national; Definitia ajutorului de stat; Tipuri de ajutor de stat; Scheme de ajutor de stat in contextul accesarii, utilizarii si absorbtiei fondurilor europene; Reguli de cumul; Aprobarea, monitorizarea si controlul ajutorul de stat – institutii europene si nationale ce au competente in domeniu – Comisia Europeana, Consiliul Concurentei; Consecintele nerespectarii regulilor in domeniul ajutorului de stat.

Participarea la curs, se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 021.222.01.44/ 021.222.00.92 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Termen de inscriere: 19 Septembrie 2012.

Taxa de participare: 900 lei/participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break,  taxa examen A.N.C. (fost C.N.F.P.A.).

 Tarif de grup:

  • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
  • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
  • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
  • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Taxa servicii turistice: *600 lei/participant

Taxa include*: cazare doua nopti in regim double si pensiune completa pentru participant.

Persoana de contact: Silvana Oprea 0735 211 513

Share.

Leave A Reply